Tre certifieringsnivåer

ICF erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemets syfte är att säkerställa att coachen uppfyller på de av ICF definierade kärnkompetenser, kärnvärden samt etiska riktlinjer. ICF tillämpar 3 nivåer av certifiering och en certifiering är endast giltig under tre år och behöver således förnyas löpande för att att förbli giltig. I samband med omcertifierig behöver coachen påvisa att hen har genomfört ett antal fortbildningsmoment sedan förra certifieringen. Detta är ett sätt att säkerställa att coacher certifierade av ICF bibehåller högsta kvalité och standard i sin profession som coach. Certifieringar utfärdas av centralt av coachingfederation.org

Nedan kan du läsa om kraven för respektive certifieringsnivå samt även om vilka krav som behöver uppfyllas för omcertifiering.

0
Antal certifierade coacher i världen (April 2021)

Diplomerad Coach

Diplomerad Coach är en beteckning på en för utbildade coacher som uppfyller kraven om, minst 60 timmar coachutbildning samt som klarat de praktiska och teoretiska prov som utbildningen innehåller. Diplomerad coach är en beteckning på en utbildad, ej ännu certifierad coach.

Accociate Certified Coach (ACC)

Accociate Certified Coach eller ACC är en beteckning på en certifieringsnivå som innebär att coachen uppfyller kraven om, minst 60 timmar coachutbildning, minst 100 timmar praktisk coachingerfarenhet samt minst 10 timmar mentorcoaching.

Professional Certified Coach (PCC)

Professional Certified Coach eller PCC är en beteckning på en certifieringsnivå som innebär att coachen uppfyller kraven om, minst 125 timmar coachutbildning, minst 500 timmar praktisk coachingerfarenhet samt minst 10 timmar mentorcoaching.

Master Certified Coach (MCC)

Master Certified Coach eller MCC är en beteckning på en certifieringsnivå som innebär att coachen uppfyller kraven om, minst 200 timmar coachutbildning, minst 2 500 timmar praktisk coachingerfarenhet samt minst 10 timmar mentorcoaching.

Viktig information till dig som skall förnya din certifiering m.h.t till förändringar som gäller till följd av Covid-19

ICF global har annonserat en rad förändringar för att underlätta under COVID-19. Se kortfattad beskrivning nedan vilka grupper som berörs, och vilka förändringar som gjorts.

OMCERTIFIERING

Certifiering skulle ha förnyats 2019-12-31. Omcertifieringen kan göras fram till 2020-12-31. För att förnya behövs 41,2 CCE-timmar (varav 24,72 kärnkompetens och 3 timmar etik), oavsett när under 2020 som ansökan görs. Certifieringen gäller sedan till 2022-12-31.

Certifiering som ska förnyas 2020-12-31 Ingen förändring, och som vanligt har man fram till utgången på februari, dvs 2021-02-28, på sig att skicka in sin ansökan. Om ansökan kommer in senare än 2021-02-18 upphör certifiering att vara giltig. Certifiering kan dock förnyas under hela 2021 och kommer ansökan in senare än 2021-02-28 är coachen ocertifierad fram tills dess att omcertifieringen blivit godkänd. Även under 2021 begränsar man det totala antalet CCE-timmarna till 41,2 (varav 24,72 kärnkompetens och 3 timmar etik).

ANSÖKAN OM NY CERTIFIERING

Ansökan om ACC eller PCC. Det krav på att ett antal coachtimmar ska vara genomförda i närtid, förlängs från 18 månader till 24 månader.

Ansökan om ACC, PCC eller MCC. Antalet tillåtna ProBono-timmar som kan räknas som coacherfarenhet ökas till 30, 60 resp 300 timmar.

Ändringarna gäller 2020-04-09 – 2021-12-31.

För dig som vill certifiera dig finns 3 olika spår till Certifiering

Notera att nedan specificerade utbildnings, coachingerfarenhet samt mentorstimmar räknas från det att coachen påbörjade sin coachutbildning. Erfarenhet och timmar som coachen erhållit innan påbörjad utbildning kan således inte tillgodoräknas. Läs mer om de olika utbildningsspåren på sidan ackrediterade utbildningar.

ACC Certifiering

ACC certifiering via ACTP spåret

 • Coachen har erhållit ett ACTP diplom där antal utbildningstimmar, mentorcoachingtimmar ingår samt även påvisat PCC färdigheter av ICFs kärnkompetenser i en coachsession bedömd av en accessor.
 • Minst 100 timmars coachingerfarenhet varav max 25 timmar pro bono. Minst 25 av dessa 100 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 8 klienter.
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

ACC certifiering via ACSTH spåret

 • Coachen har erhållit ett ACSTH diplom där utbildningen bestått av minst 60 utbildningstimmar.
 • 10 timmars mentorcoaching (läs mer om mentorcoaching nedan).
 • Via en inspelad (inskickad) coachsession påvisat ACC färdigheter av ICFs kärnkompetenser av en accessor.
 • Minst 100 timmars coachingerfarenhet varav max 25 timmar pro bono. Minst 25 av dessa 100 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 8 klienter.
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

ACC certifiering Portfolio spåret

För att certifiera sig via Portfölj-spåret har coachen erhållit en blandning av olika utbildningar, ackrediterade eller ej. Här kan utbildningen bestått av en blandning mellan ICF-godkända poäng (CCE, ACSTH) eller utbildningar som inte är ackrediterade av ICF.  I detta certifieringsspår behöver coachen själv bevisa att kursen/kurserna uppfyller ICFs krav då inget ACTP eller ACSTH diplom erhållits. I övrigt är kraven samma som för ACC certifiering via ACSTH spåret:

 • 60 utbildningstimmar.
 • 10 timmars mentorcoaching (läs mer om mentorcoaching nedan).
 • Via en inspelad (inskickad) coachsession påvisat ACC färdigheter av ICFs kärnkompetenser av en accessor.
 • Minst 100 timmars coachingerfarenhet varav max 25 timmar pro bono. Minst 25 av dessa 100 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 8 klienter.
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

PCC Certifiering

PCC certifiering via ACTP spåret

 • Coachen har erhållit ett ACTP diplom där antal utbildningstimmar, mentorcoachingtimmar ingår samt även påvisat PCC färdigheter av ICFs kärnkompetenser i en coachsession bedömd av en accessor.
 • Minst 500 timmars coachingerfarenhet varav max 50 timmar pro bono. Minst 50 av dessa 500 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 25 klienter.
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

PCC certifiering via ACSTH samt Portfolio (CCE) spåren

 • Coachen har erhållit ett ACSTH diplom där utbildningen bestått av minst 125 utbildningstimmar.
 • 10 timmars mentorcoaching (läs mer om mentorcoaching nedan).
 • Via två (2) inspelade (inskickade) coachsessioner påvisat PCC färdigheter av ICFs kärnkompetenser av en accessor.
 • Minst 500 timmars coachingerfarenhet varav max 50 timmar pro bono. Minst 50 av dessa 500 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 25 klienter.
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

PCC certifiering via Portfolio spåret

För att certifiera sig via Portfölj-spåret har coachen erhållit en blandning av olika utbildningar, ackrediterade eller ej. Här kan utbildningen bestått av en blandning mellan ICF-godkända poäng (CCE, ACSTH) eller utbildningar som inte är ackrediterade av ICF.  I detta certifieringsspår behöver coachen själv bevisa att kursen/kurserna uppfyller ICFs krav då inget ACTP eller ACSTH diplom erhållits. I övrigt är kraven samma som för PCC certifiering via ACSTH spåret:

 • 125 utbildningstimmar
 • 10 timmars mentorcoaching (läs mer om mentorcoaching nedan)
 • Via två (2) inspelade (inskickade) coachsessioner påvisat PCC färdigheter av ICFs kärnkompetenser av en accessor.
 • Minst 500 timmars coachingerfarenhet varav max 50 timmar pro bono. Minst 50 av dessa 500 timmar måste ha ägt rum under senaste 18 månaderna.
 • Minst 25 klienter
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

MCC Certifiering

MCC certifiering (finns bara ett spår)

Coachen har uppnått:

 • 200 utbildningstimmar
 • 10 timmars mentorcoaching (läs mer om mentorcoaching nedan)
 • Via två (2) inspelade (inskickade) coachsessioner påvisat MCC färdigheter av ICFs kärnkompetenser av en MCC accessor.
 • Minst 2 500 timmars coachingerfarenhet varav max 250 timmar pro bono.
 • Minst 35 klienter
 • Godkänt resultat Coach Knowledge Assessment. En online test som påvisar att coachen uppnått ICFs krav för att bli certifierad.

Mentorcoaching

Mentorcoaching syftar till att utveckla dig som coach. Du blir coachad och får feedback, baserat på observerad eller inspelad coaching. Dialogen sker i linje med ICFs kärnkompetenser. När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach med stor erfarenhet av coaching. För certifiering på ACC-nivå ska mentorcoachingen omfatta minst tio timmar av en mentorcoach som är minst omcertifierad på ACC-nivå. För certifiering på PCC-nivå ska du ha sammanlagt minst tio timmars mentorcoaching av en PCC-certifierad mentorcoach. För MCC-certifiering krävs ytterligare tio timmars mentorcoaching av en MCC-certifierad mentorcoach. Mentorcoachingen ska vara fördelad över en period på minst tre månader. Max sju av de tio timmarna får vara gruppcoaching (max tio deltagare). Tre timmar måste alltså vara individuella. Du behöver ha fullgjort minst 10 timmar mentorcoaching innan du skickar in din certiferingsansökan till ICF. Vid certifiering ska den vara under och/eller efter påbörjad utbildning. Gäller det omcertifiering på ACC-nivå ska den vara under senaste tre-årsperioden, dvs under gällande certifieringsperiod.

Certifieringsprocessen steg för steg

Omcertifiering

Efter 3 år behöver coachen förnya sin certifiering och då gäller följande krav för för respektive certifiering.

Omcertifiering ACC 

Coachen har genomfört minst 40 timmars vidareutveckling av sina coachfärdigheter och erhållit av ICF godkända CCE poäng (Continuing Coach Education Units). Dessa 40 utbildningstimmar måste bestå av:

 • Minst 11 timmas utbildning inom ICFs kärnkompetenser (Core Competence Education Units)
 • Minst 3 timmar etikutbildning (online på coachfederation)
 • 10 timmars mentorcoaching
 • Max 16 timmars resursutveckling. (Resource Development)

Omcertifiering PCC 

Coachen har genomfört minst 40 timmars vidareutveckling av sina coachfärdigheter och erhållit av ICF godkända CCE poäng (Continuing Coach Education Units). Dessa 40 utbildningstimmar måste bestå av:

 • Minst 21 timmas utbildning inom ICFs kärnkompetenser (Core Competence Education Units)
 • Minst 3 timmar etikutbildning (online på coachfederation)
 • Max 16 timmars resursutveckling. (Resource Development)

Omcertifiering MCC 

Coachen har genomfört minst 40 timmars vidareutveckling av sina coachfärdigheter och erhållit av ICF godkända CCE poäng (Continuing Coach Education Units). Dessa 40 utbildningstimmar måste bestå av:

 • Minst 21 timmas utbildning inom ICFs kärnkompetenser (Core Competence Education Units)
 • Minst 3 timmar etikutbildning (online på coachfederation)
 • Max 16 timmars resursutveckling. (Resource Development)

Frågor och svar

FRÅGA: Hur lång tid tar det att bli certifierad?
SVAR: Det är coachfederation.org som hanterar all certifiering. Det kan ta mellan 4-14 veckor från det att du ansökt tills att du får din certifiering (givet att du uppfyller kraven).

FRÅGA: 
Kan man ställa sig i kö för certifiering redan innan utbildning och coachtimmar är klara?
SVAR: Nej, allt måste vara klart innan man skickar in sin ansökan.

FRÅGA: Jag har gått en utbildning i coaching som inte är godkänd av ICF. Hur vet jag om den kan räknas som ”Coach Specific Training” i min certifieringsansökan?
SVAR: Det bedöms från fall till fall i samband med din certifieringsansökan. Skicka med dokumentation på hur dina kursmoment följer ICF:s Kärnkompetenser.

FRÅGA
: Jag har en genomgått en coachutbildning som är en så kallad ”Portfolio” utbildning (Finns det någon sådan?) till ICF. Hur gör jag för att få min ICF certifiering?
SVAR: Se bara till att du väljer ”Portfolio Application” i samband med din ansökan.

FRÅGA: Vem får kalla sig coach?
SVAR: ”Coach” är ingen skyddad titel i Sverige, så vem som helst kan skriva coach på sitt visitkort. ICF verkar för att hålla en hög standard på utbildade coacher genom att erbjuda certifieringsprogram på tre olika nivåer.

Fråga: Vad ska jag skriva på engelska om jag är diplomerad från en ICF-godkänd utbildning?
Svar:
Diploma in Coaching – (följt av utbildningsföretaget)

Fråga: Varför får man inte kalla sig ICF-coach?
Svar:
Läs mer på http://oldicf.icfsweden.hemsida.eu/icf-varumarke/

Fråga: Behöver man skriva ut hela certifieringen?
Svar:
 Läs mer på http://oldicf.icfsweden.hemsida.eu/icf-varumarke/

Fråga: Jag har ansökt om certifiering på högre nivå men inte fått svar inom tiden för min gamla certifiering. Vad får jag skriva?
Svar:
 Rent formellt är man ocertifierad i denna mellanrumstid och får inte åberopa ens den tidigare certiferingsgraden, än mindre den högre. Om du är medlem kan du skriva att du är ICF medlem – har ansökt om certifiering hos ICF. I sin CV kan man alltid skriva ut att man har varit certifierad under aktuella år. ICF är unika med tre år som kvalitetskrav och något vi kan vara stolta över.

FRÅGA: Jag har skickat in allt material för PCC-certifiering och väntar nu på godkännande. På grund av lång kötid hinner min ACC gå ut. Måste jag förnya min ACC ändå?
SVAR: Kontakta ICF Global och be att få din ACC förlängd tills du fått en uppkörningstid (?) för din PCC

FRÅGA: Jag har precis fått min certifiering godkänd. När ändras min certifiering på svenska hemsidan? Kan jag göra det själv?
SVAR: Ja, du uppdaterar din profil själv. Under inloggningsrutorna finns en länk “ändra dina uppgifter”. Klicka där och välj rätt certifieringsnivå i listboxen.

FRÅGA: Vem kan vara mentorcoach?
SVAR: För att få vara mentorcoach krävs att du är certifierad på minst samma nivå som den du är mentorcoach för. Är ni på samma certifieringsnivå måste mentorcoachen gjort minst en förnyelse på sin certifiering (omcertifiering). När du väljer mentorcoach är det av största vikt att du väljer en coach som har lång erfarenhet av coaching och som kan ge dig värdefull feedback och återkoppling.

FRÅGA: Jag har mentorcoachat en klient som nu skulle vilja ha ett intyg om detta. Kräver ICF intyg på mentorcoachning eller räcker det att klienten anger mig i sin logg?
SVAR: ICF kräver inget intyg för mentorcoachningen. Den som söker en certifiering anger bara vem/vilka de haft som mentorcoacher och under hur många timmar. Om du ändå vill tillmötesgå klienten, formulera intyget efter vad det ska användas till.