Nedan följer den svenska översättningen av ICFs Etiska Riktlinjer. Klicka här för den engelska versionen.
Ladda ner en PDF version av den svenska översättningen!

ICF:s Etiska riktlinjer består av fem huvudområden.

1. Inledning
2. Viktiga Definitioner
3. ICF:s Kärnvärden och Etiska Principer
4. Etiska Normer
5. Åtagande

1. Inledning

ICF:s Etiska riktlinjer beskriver ICF:s kärnvärden samt de etiska principer och etiska uppföranderegler som gäller för alla ICF:s yrkesutövare (se definition nedan). Att leva upp till ICF:s etiska normer är att uppfylla ICF:s första kärnkompetens, det vill säga: ”Agerar etiskt: Förstår coachetik och coachnormer och tillämpar dem konsekvent.”

ICF:s Etiska riktlinjer syftar till att upprätthålla ICF:s och coachyrkets integritet världen över genom att:

  • Sätta en standard för uppförande som är förenlig med ICF:s kärnvärden och etiska principer
  • Vägleda till etisk reflektion, utbildning och etiskt beslutsfattande
  • Fastställa och upprätthålla ICF:s normer inom coaching genom återkommande revideringar (ECR-processen)
  • Utgöra grunden för kurser i ICF-etik i ICF-ackrediterade utbildningar

ICF:s Etiska riktlinjer är tillämpliga när ICF:s yrkesutövare uppträder som just sådana i en coachingrelaterad interaktion. Detta gäller oavsett om en coachingrelation (se definition nedan) har etablerats eller ej. Riktlinjerna tydliggör ICF:s yrkesutövares etiska skyldigheter då de agerar i sina olika roller som coach, coachhandledare, mentorcoach, utbildare eller elev, eller tjänstgör i en ledarskapsroll för ICF eller agerar som supportpersonal (se definition nedan).

Även om ECR-processen och det etiska åtagandet enbart gäller för ICF:s yrkesutövare, har även anställda inom ICF åtagit sig att agera etiskt och följa de kärnvärden och etiska principer som utgör grunden för ICF:s Etiska riktlinjer.

Utmaningen med ett etiskt förhållningssätt innebär att medlemmar oundvikligen kommer att ställas inför oväntade problem och dilemman som kräver en lösning. ICF:s Etiska riktlinjer syftar till att hjälpa dem som har förbundit sig att följa riktlinjerna genom att peka på olika etiska faktorer som kan behöva övervägas och hjälpa till att hitta alternativa vägar till ett etiskt förhållningssätt.

Yrkesutövare som samtycker till ICF:s Etiska riktlinjer strävar efter att agera etiskt, även när det innebär att fatta svåra beslut eller när det kräver mod.

2. Viktiga Definitioner

Klient – individen eller teamet/gruppen som coachas, coachen som får mentorskap eller handledning, coachen eller deltagaren som genomgår utbildning.

Coaching – partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem till att maximera sin personliga och professionella potential.

Coachingrelation – en relation som etableras mellan ICF:s yrkesutövare och klient(er) / sponsor(er) i en överenskommelse eller ett avtal som tydliggör varje parts ansvar och förväntningar.

Riktlinjer – ICF:s Etiska riktlinjer

Konfidentialitet – sekretess gällande all information som fås i samband med coachinguppdraget om inte tillstånd att använda denna ges.

Intressekonflikt – en situation i vilken en av ICF:s yrkesutövare är involverad i flera intressen och där arbetet för att gynna ett visst intresse kan missgynna eller stå i konflikt med ett annat. Intresset kan vara ekonomiskt, personligt eller av annan art.

Jämlikhet – en situation i vilken alla människor upplever inkludering, åtkomst till resurser och möjligheter oavsett ras, etnicitet, nationellt ursprung, hudfärg, kön, sexuell läggning, könsidentitet, ålder, religion, invandringsstatus, mental eller fysisk funktionsvariation eller andra områden där människor är olika.

ICF:s yrkesutövare – ICF-medlem eller innehavare av ett ICF-certifikat i rollen som, men inte begränsat till, coach, coachhandledare, mentorcoach, coachutbildare eller deltagare i en coachutbildning.

ICF-medarbetare – i olika stödfunktioner för ICF:s räkning
Interncoach – individ som är anställd i en organisation och verkar som coach på hel- eller deltid för anställda inom samma organisation.
medarbetare

Sponsor – den organisation (och dess representanter) som betalar för och/eller arrangerar eller definierar vilka coachingtjänster som ska levereras.
Supportpersonal – individer, t.ex. administratörer eller underkonsulter, som stödjer ICF:s yrkesutövare i arbetet med deras klienter

 3. ICF:s Kärnvärden och Etiska Principer

ICF:s Etiska riktlinjer är baserade på ICF:s kärnvärdenoch det förhållningssätt som genomsyrar dem. Alla värden är lika viktiga och stödjer varandra. Kärnvärdena är ambitioner och ska användas som ett sätt att förstå och tolka ICF:s etiska normer. Alla yrkesutövare knutna till ICF förväntas efterleva och propagera för dessa värden i alla sina interaktioner.

4. Etiska Normer

Följande etiska normer gäller för ICF:s yrkesutövare:

Avsnitt I – Ansvar gentemot klienter

Såsom yrkesutövare inom ICF kommer jag:

1. Att förklara och säkerställa, före eller under det initiala mötet, att klient(er) och sponsor(er) är införstådda med innebörden av och det potentiella värdet av coaching, innebörden av konfidentialitet och dess begränsningar samt att de är införstådda med ekonomiska avtal och alla andra villkor i coachingöverenskommelsen.

2. Att skapa överenskommelser/avtal med klient(er) och sponsor(er) gällande roller, ansvar och rättigheter för alla involverade parter innan leveransen av mina tjänster påbörjas.

3. Att bibehålla den strängaste konfidentialitet för alla parter i enlighet med vad som avtalats. Jag känner till och kommer att följa alla tillämpliga lagar gällande hantering av personuppgifter och all kommunikation.

4. Att vara tydligt införstådd med hur information utbyts mellan alla inblandade parter under alla coachinginteraktioner.

5. Att ha ett tydligt samförstånd med både klienter och sponsorer eller andra intressenter om villkoren under vilka information inte kommer att hållas konfidentiell (t.ex. olaglig verksamhet, om det krävs enligt lag, efter begäran av polis eller domstol, omedelbar eller sannolik risk för fara för sig själv eller andra, etc.). Om jag rimligen tror att någon av ovanstående omständigheter är tillämplig, kan jag behöva informera lämpliga myndigheter.

6. Att, om jag jobbar som interncoach, hantera intressekonflikter eller potentiella intressekonflikter med mina klienter och sponsor(er) med hjälp av coachingavtal och löpande dialog. Detta bör inbegripa att adressera roller inom organisationen, ansvar, relationer, dokumentation, konfidentialitet och övriga krav på rapportering.

7. Att hantera, spara och kassera all dokumentation, inklusive elektroniska filer och elektronisk kommunikation, som skapats vid mina professionella interaktioner på sätt som främjar konfidentialitet, säkerhet och integritet samt följer alla tillämpliga lagar och avtal. Dessutom strävar jag efter att använda den framväxande tekniska utvecklingen inom coachingtjänster korrekt och vara medveten om hur olika etiska normer är tillämpliga på dem.

8. Att uppmärksamma indikationer på att det värde som skapas av coachingrelationen kan komma att förändras. Om så sker, kommer jag att göra en förändring i relationen eller uppmana klienten/sponsorerna att hitta en annan coach eller söka annan professionell hjälp eller insats.

9. Att respektera alla parters rätt att när som helst under coachingprocessen säga upp coachingrelationen oavsett anledning, med förbehåll för bestämmelserna i avtalet.

10. Att vara observant på konsekvenserna av att ha flera avtal och relationer med samma klient(er) och sponsor(er) samtidigt i syfte att undvika intressekonflikter.

11. Att vara medveten om och aktivt hantera eventuella makt- och statusskillnader mellan klienten och mig som kan orsakas av kulturella, relationella, psykologiska eller kontextuella frågor.

12. Att informera mina klienter om eventuell ersättning eller andra förmåner jag kan få genom att hänvisa mina klienter till någon tredje part.

13. Att säkerställa en konsekvent kvalitet på coachingen i alla relationer oavsett storlek eller typ av överenskommen ersättning.

 Avsnitt II – Ansvar gentemot verksamhet och genomförande

Såsom yrkesutövare inom ICF kommer jag:

14. Att följa ICF:s Etiska riktlinjer i alla mina interaktioner. När jag blir medveten om att jag själv kan ha brutit mot riktlinjerna, eller då jag identifierar oetiskt agerande hos en annan av ICF:s yrkesutövare, tar jag respektfullt upp frågan för diskussion med de inblandade. Om det inte löser frågan, hänvisar jag ärendet vidare till ett formellt organ (i första hand ICF Sverige) för uppklarande.

15. Att kräva att all supportpersonal följer ICF:s Etiska riktlinjer.

16. Att sträva efter högsta standard genom kontinuerlig personlig, professionell och etisk vidareutveckling.

17. Att vara medveten om mina personliga begränsningar eller omständigheter som kan hindra, stå i konflikt med eller störa min leverans som coach eller mina professionella coachingrelationer. Vid behov kommer jag utan dröjsmål att söka professionell vägledning. Detta kan medföra att coachingrelationen (-erna) pausas eller avbryts.

18. Att lösa alla reella eller potentiella intressekonflikter genom att arbeta igenom frågan med relevanta parter, genom att söka professionell hjälp eller genom att pausa eller avbryta den professionella relationen.

19. Att upprätthålla ICF-medlemmars personliga integritet och använda deras kontaktinformation (e-postadresser, telefonnummer o.s.v.) endast efter godkännande av ICF eller av respektive ICF-medlem.

 Avsnitt III – Ansvar gentemot professionalitet

Såsom yrkesutövare inom ICF kommer jag:

20. Att redogöra för mina coachingkvalifikationer, min nivå av coachingkompetens, expertis, erfarenhet och utbildning som coach och mina ICF-intyg på ett korrekt sätt.

21. Att uttala mig i tal och skrift utifrån om vad som är sant och inte missvisande gällande vad jag erbjuder som yrkesutövare inom ICF, vad ICF har att erbjuda, coaching som yrke och det potentiella värdet av coaching.

22. Att kommunicera och skapa medvetenhet hos dem som behöver informeras om det etiska ansvar som följer av dessa riktlinjer.

23. Att ta ansvar för att ha kunskap om och skapa tydliga, lämpliga och kulturellt anpassade gränser i alla typer av interaktioner.

24. Inte att ha någon sexuell eller romantisk relation med klient(er) eller sponsor(er). Jag kommer att vara medveten om vilken intimitetsnivå som är lämplig för varje relation. Jag kommer att vidta lämpliga åtgärder för att vid behov lyfta frågan eller avbryta uppdraget.

 Avsnitt IV – Ansvar gentemot samhället

Såsom yrkesutövare inom ICF kommer jag:

25. Att undvika diskriminering genom att verka för rättvisa och jämlikhet i alla aktiviteter och interaktioner, samtidigt som jag kommer att respektera lokala regler och kulturell praxis. Detta inbegriper, men är inte begränsat till, diskriminering på grund av ålder, ras, genusuttryck, etnicitet, sexuell läggning, religion, nationellt ursprung, funktionsvariation eller militär position.

26. Att erkänna och uppmärksamma andras bidrag och immateriella äganderätter och endast hävda ägande av mitt eget material. Om jag bryter mot denna riktlinje, förstår jag att jag kan blir föremål för rättsliga åtgärder från tredje part.

27. Att vara uppriktig och arbeta efter erkända vetenskapliga metoder, följa ämnets tillämpliga riktlinjer och agera inom gränserna för min kompetens när jag utför forskning och rapporterar forskningsresultat.

28. Att vara medveten om min och mina klienters påverkan på samhället. Jag lever efter filosofin att ”göra gott” snarare än att ”undvika dåligt”.

 5. Det Etiska Åtagandet för ICF:s Yrkesutövare

Såsom yrkesutövare inom ICF accepterar och förbinder jag mig att uppfylla mina etiska och juridiska skyldigheter gentemot mina coachingklient(er), sponsor(er), kollegor och allmänheten i stort i enlighet med ICF:s Etiska riktlinjer.

Om jag bryter mot någon del av ICF:s Etiska riktlinjer, samtycker jag till att ICF, efter eget gottfinnande, kan hålla mig ansvarig för det. Jag samtycker även till att mitt ansvar gentemot ICF kan medföra sanktioner, såsom obligatorisk kompletterande coachträning eller annan utbildning, förlust av mitt ICF-medlemskap och/eller min ICF-certifiering.

Mer information om ECR-processen (Ethical Conduct Review) inklusive länkar till hur man anmäler ett klagomål får du genom att klicka på knappen nedan.

Antagen av ICF s globala styrelse | September 2019

© 2020 International Coaching Federation

Vanliga frågor om ICFs Etiska riktlinjer:

Fråga: Vad gör jag om jag har hamnat i ett etiskt dilemma eller undrar över en situation jag befinner mig i?
Svar: Du är alltid välkommen att höra av dig till ICF Sveriges etiska råd om du har frågor, funderingar eller bara vill lufta en tanke kring coaching och etik. Använd kontaktformuläret och välj område Etik så kommer ditt ärende hanteras av ICF Sveriges etiska råd och någon kommer återkoppla till dig så snart det är möjligt.

Fråga: Kan en klient eller kund (sponsor) vända sig till ICF om man inte är nöjd?
Svar: En coach som är medlem eller certifierad är skyldig att följa ICFs etiska riktlinjer och hålls ansvarig för det. Om en klient eller kund är missnöjd så kan ärendet anmälas till ICF. Lämpligen till ICF Sverige till att börja med. Etiska Rådet kommer då att bedöma ärendet och om det finns anledning att gå vidare med det till ICF Ethical Review Board genom en sk Ethical Conduct Review Process.

Fråga: Kan jag hänvisa till att jag följer ICFs etiska riktlinjer?
Svar: Som medlem eller certifierad kan du göra det. Är du inte medlem eller certifierad kan du inte göra det eftersom det ger en falsk bild av att vara ansvarig gentemot ICF och dess riktlinjer.

Fråga: Kan vi/vårt företag hänvisa till att vi/företaget följer ICFs etiska riktlinjer?
Svar: All relation till ICF är individuell så det går inte att hänvisa till att företaget i direkta eller förtäckta ordalag följer eller arbetar efter ICFs etiska riktlinjer. Det är ni som individer som är ansvariga gentemot ICF för att riktlinjerna upprätthålls.

Fråga: Vilka är de vanligaste situationerna som kan leda till ett etiskt dilemma?
Svar: Ett vanligt exempel är då coachen skapar en otydlig överenskommelse med sin klient. En otydlig överenskommelse mellan Coach och Klient ökar risken för missförstånd och etiska dilemman. Överenskommelsen är extra viktig då det finns en kund som vill att en medarbetare (klient) som ska få eller blir erbjuden coaching. Överenskommelsen bör härvid klargöras vid ett inledande trepartssamtal där kund/klient får tydliggöra sina önskemål om coachingen.